Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KÁVOHOLIK, a. s.

(ďalej len „VOP“)

1 DEFINÍCIE POJMOV

1.1.  Na účely týchto VOP majú používané pojmy nasledovný význam:

a)  Predávajúci - spoločnosť KÁVOHOLIK, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 3,  840 05  Bratislava- mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 44 484 020, DIČ: 2022719930, IČ DPH SK2022719930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55443/B, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, deň zápisu: 15. 11. 2008;

b)  Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri nakupovaní Tovaru u Predávajúceho a / alebo využívaní Služieb Predávajúceho nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Za Spotrebiteľa sa nepovažuje osoba, ktorá pri objednávaní Tovaru a /alebo Služieb uvedie údaje ako IČO, DIČ, prípadne IČ DPH;

c)  Zákazník – je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri nakupovaní Tovaru u Predávajúceho a / alebo využívaní Služieb Predávajúceho koná ako osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo ako fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za Zákazníka považuje taká osoba, ktorá pri objednávaní Tovaru a / alebo Služieb uvedie údaje ako IČO, DIČ, prípadne IČ DPH;

d)  Kupujúci – Spotrebiteľ alebo Zákazník;

e)  Zmluvná Strana – Predávajúci a/alebo Kupujúci;

f)  Objednávka – dopyt Kupujúceho po Tovare a / alebo po Službe realizovaný niektorým zo spôsobov uvedených v článku 3 týchto VOP;

g)  Zmluva – zmluva, ktorá vznikla medzi Zmluvnými stranami momentom potvrdenia Objednávky Predávajúcim;

h)  Tovar – tovar ponúkaný na predaj na webovej stránke Predávajúceho www.kavoholik.sk, pričom ponuka tohto tovaru má informatívny charakter;

i)  Služba - služba ponúkaná na webovej stránke Predávajúceho www.kavoholik.sk, pričom ponuka týchto služieb má informatívny charakter. Miestom poskytnutia Služby je prevádzka Predávajúceho.

j)  Reklamačný poriadok – interný predpis Predávajúceho, ktorý v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje podmienky a spôsob reklamácie Tovaru a / alebo Služieb Zákazníkom, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho www.kavoholik.sk a rovnako je prístupný aj v predajni Predávajúceho;

k)  Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

l)  Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

m) Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

n)  Zákon o ochrane spotrebiteľa pri internetovom predaji – zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

o)  Zákon o ARS - zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1  Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných Strán, ktoré vzniknú na základe Zmluvy.

2.2  Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa okrem týchto VOP riadia najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri internetovom predaji.

2.3  Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom sa okrem týchto VOP riadia najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.4  Kupujúci zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP vrátane Reklamačného poriadku prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3 OBJEDNÁVANIE TOVARU A SLUŽIEB

3.1  Kupujúci si môže Tovar a / alebo Službu objednať:

a)  telefonicky na telefónom čísle: +421 919 123 123,
b)  e-mailom na adrese: objednavky@kavoholik.sk,
c)  cez e-shop na základe elektronickej Objednávky, t.j. zaslaním vyplneného elektronického formulára cez webovú stránku Predávajúceho: www.kavoholik.sk (ďalej len „eshop“)

3.2  Podstatné náležitosti Objednávky sú:

a)  identifikačné údaje Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa alebo obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ
b)  presný názov Tovaru alebo Služby s uvedením objednávaného množstva, resp. príslušnej mernej jednotky,
c)  miesto a spôsob dodania, resp. prevzatia Tovaru,
d)  telefonický a e-mailový kontakt Kupujúceho.

3.3  Ak Objednávka neobsahuje podstatné náležitosti uvedené v týchto VOP, Predávajúci pri spracovávaní Objednávky doplní chýbajúce údaje v spolupráci s Kupujúcim, ak je to možné. V ostatných prípadoch Predávajúci vyzve Kupujúceho na dopracovanie Objednávky a dopracovanú Objednávku Kupujúci predloží Predávajúcemu za účelom jej spracovania a následného potvrdenia. Ak Kupujúci nedoplní Objednávku do 3 (troch) pracovných dní od vyzvania Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný takúto Objednávku prijať.

3.4  Po odoslaní Objednávky ju Predávajúci spracuje a na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke bude doručené potvrdenie o jej prijatí, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa stavu spracovania Objednávky.

3.5  Objednávka sa pre Zmluvné Strany stáva záväznou momentom jej potvrdenia zo strany Predávajúceho. Predávajúcim potvrdenú Objednávku môže Kupujúci zrušiť iba so súhlasom Predávajúceho, ak tieto VOP neurčujú inak.

3.6  Na základe Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje:

a)  dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje objednaný a dodaný Tovar prevziať a zaplatiť za tento Tovar Predávajúcemu kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP, alebo
b)  poskytnúť Kupujúcemu objednané Služby a Kupujúci sa zaväzuje za poskytnuté Služby zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu, a to v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP.

3.7  Kupujúci je oprávnený bezodplatne zrušiť Objednávku, a to najneskôr v deň potvrdenia Objednávky Predávajúcim. Žiadosť o zrušenie Objednávky podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci povinný odoslať na emailovú adresu Predávajúceho objednavky@kavoholik.sk a Predávajúci je povinný Kupujúcemu bezodkladne písomne potvrdiť zrušenie Objednávky.

3.8  Predávajúci je oprávnený zrušiť potvrdenú Objednávku, ak Predávajúci nie je schopný Kupujúcemu dodať objednaný Tovar alebo poskytnúť Službu v dodacej lehote a/alebo za cenu, za ktorú si Kupujúci Tovar a /alebo Službu objednal, okrem prípadu ak sa Zmluvné Strany dohodnú inak. O zrušení Objednávky bude Predávajúci informovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.

3.9  V prípade, ak Kupujúci zaplatil celú kúpnu cenu a/alebo jej časť za Tovar a / alebo Službu na základe Objednávky, ktorá bola následne Predávajúcim zrušená podľa ods. 3.8 týchto VOP, uhradená čiastka bude Kupujúcemu vrátená najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od zrušenia predmetnej Objednávky, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, ak sa Zmluvné Strany nedohodnú inak.

4 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar a /alebo Službu príslušnú kúpnu cenu.

4.2  Aktuálna Kúpna cena Tovaru a Služieb je uvedená na eshope Predávajúceho.

4.3  Kupujúci môže uhradiť Kúpnu cenu za objednaný Tovar a / alebo Službu niektorým z nasledovných spôsobov:

a)  bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho;
b)  platobnou kartou cez platobnú bránu GOPAY;
c)  na dobierku pri osobnom prevzatí Tovaru v predajni Predávajúceho alebo pri prevzatí Tovaru od prepravcu;
d)  na dobierku v prevádzke Predávajúceho pred začatím poskytnutia Služby.

4.4  Kúpna cena za Tovar nezahŕňa náklady na dopravu. Dopravné náklady sa pripočítavajú ku Kúpnej cene Tovaru podľa platného cenníka Predávajúceho, a to:

Cenník poštovného

Doručenie Tovaru prostredníctvom kuriéra nastáva spravidla nasledujúci deň od odovzdania zásielky kuriérovi. Vo výnimočných prípadoch (najmä počas sviatkov a pod.) môže doručenie trvať o 1 - 2 pracovné dni dlhšie. Počas akcií, zvýhodnených ponúk a predvianočného obdobia, sa doba doručenia Tovaru môže predĺžiť až o 5 dní. O presnom čase doručenia toho ktorého Tovaru bude Kupujúceho informovať využitá kuriérska služba, resp. Packeta.

4.5  V prípade, ak si Kupujúci zvolil platbu vopred prevodom na bankový účet Predávajúceho, je lehota splatnosti príslušnej sumy 10 (desať) kalendárnych dní od potvrdenia Objednávky Predávajúcim. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa Objednávka automaticky stornuje z dôvodu nezaplatenia ceny.

4.6  Cena za Službu a /alebo Tovar a jeho dodanie sa považuje za uhradenú pripísaním príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

4.7  Kupujúci týmto súhlasí so zasielaním faktúr od Predávajúceho elektronicky a to na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

5 PODMIENKY DODANIA TOVARU A POSKYTNUTIA SLUŽBY

5.1  Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu objednanú Službu v prevádzke Predávajúceho, a to v termíne určenom po vzájomnej dohode Zmluvných strán v závislosti od kapacitných možností Predávajúceho. V prípade, ak sa Kupujúci v dohodnutý termín nedostaví do prevádzky Predávajúceho, platí, že Predávajúci objednanú Službu Kupujúcemu riadne a včas poskytol.

5.2  Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu v čo najkratšej lehote po potvrdení Objednávky.

5.3  Pri expedovaní Tovaru Predávajúci postupuje spravidla nasledovne:

a)  Tovar objednaný Kupujúcim do 12:00 hod. pracovného dňa, ktorý sa nachádza v sklade Predávajúceho, Predávajúci odošle do 24 hod. odo dňa potvrdenia Objednávky,
b)  Tovar objednaný Kupujúcim, ktorý sa v čase uskutočnenia Objednávky nenachádza v sklade Predávajúceho, Predávajúci odošle v dodacej lehote uvedenej pri tomto konkrétnom Tovare; v prípade, ak objednaný Tovar nie je uskladnený na území Slovenskej republiky, dodacia lehota sa môže primerane predĺžiť, a to až dvojnásobne.

5.4  Ak má Kupujúci zaplatiť cenu za Tovar alebo Službu vopred, Predávajúci expeduje Tovar a poskytne Službu až po pripísaní príslušnej kúpnej ceny a všetkých súvisiacich nákladov vrátane DPH v celej výške a na bankový účet Predávajúceho.

5.5  Pri sumarizácii Objednávky je Kupujúci oprávnený určiť, či požaduje iba kompletné dodanie v prípade, ak sú predmetom Objednávky produkty s rôznym údajom o dodacej lehote. V takomto prípade bude Objednávka vybavená až po kompletnom vyskladnení objednaného Tovaru, o čom bude Kupujúci informovaný.

5.6  Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Predávajúci nie je schopný Kupujúcemu dodať objednaný Tovar alebo poskytnúť objednanú Službu v dodacej lehote a/alebo za cenu, za ktorú si Kupujúci Tovar alebo Službu objednal, okrem prípadu ak sa Zmluvné Strany dohodnú inak.

5.7  Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar v obale, ktorý sa pre daný typ produktu bežne používa, okrem prípadu, že sa Zmluvné Strany dohodnú inak a/alebo osobitné požiadavky na balenie vyplývajú z povahy Tovaru.

5.8  Predávajúci dodá Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Tovaru, a to spolu s Tovarom, ak sa Zmluvné Strany nedohodnú inak.

5.9  Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tak, že umožní Kupujúcemu disponovať s Tovarom na mieste dodania a Kupujúceho o tom včas informuje. Za miesto dodania Tovaru sa považuje dodacia adresa na území Slovenskej republiky, ktorú Kupujúci uvedie v Objednávke.

5.10  V prípade, že je miestom dodania Tovaru predajňa Predávajúceho, Kupujúci je povinný prevziať Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od vyzvania Predávajúcim. Ak si Kupujúci Tovar v uvedenej lehote neprevezme, Objednávka sa ruší a Predávajúci je oprávnený s Tovarom nakladať podľa vlastného uváženia.

5.11  V prípade zaslania Tovaru s využitím prepravných služieb sa Tovar považuje za dodaný, keď prepravca odovzdá Tovar Kupujúcemu na mieste dodania.

6 NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

6.1  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením Kúpnej ceny v celej výške.

6.2  Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho odovzdaním Tovaru, resp. momentom, kedy Predávajúci umožnil Kupujúcemu s Tovarom nakladať.

6.3  V prípade kúpy Tovaru s jeho následným zaslaním prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia kvality na Kupujúceho už odovzdaním Tovaru prvému prepravcovi na prepravu.

6.4  V prípade, že Kupujúci si Tovar neprevezme včas a/alebo bezdôvodne odmietne Tovar prevziať, nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare znáša Kupujúci od momentu, kedy mu Predávajúci umožnil Tovar prevziať, resp. s Tovarom nakladať.

7 PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1  V súlade s ustanovením § 7 a 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri internetovom predaji, je Spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy, a to do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia Tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý, ak Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

a)  Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)  dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c)  Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia dodaného Tovaru.

7.2  V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri internetovom predaji Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je

a)  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b)  predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c)  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d)  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e)  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f)  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g)  predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h)  vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i)  predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j)  predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k)  poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l)  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.3  Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP u Predávajúceho

a)  listom zaslaným na adresu sídla Predávajúceho: Dúbravská cesta 3,  840 05  Bratislava- mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
b)  správou zaslanou na e-mailovú adresu Predávajúceho: objednavky@kavoholik.sk, alebo
c)  akýmkoľvek jednoznačne formulovaným vyhlásením Spotrebiteľa, ktoré vyjadruje jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy, v prípade, ak bola Zmluva uzavretá ústne,
d)  použitím formulára „Odstúpenie od zmluvy“, ktorý je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho.

7.4  Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 7.1 týchto VOP.

7.5  V prípade odstúpenia od Zmluvy, je Spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy:

a)  zaslať Predávajúcemu Tovar späť formou bežného alebo obchodného balíka (Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý a bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť), alebo
b)  odovzdať Tovar Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru v predajni Predávajúceho, a to vcelku, t.j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený, bez známok opotrebenia a podľa možnosti v pôvodnom balení, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

7.6  Pri odstúpení od Zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, resp. osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, resp. cenu za skutočne poskytnuté Služby.

7.7  Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru.

7.8  Predávajúci vrátený Tovar skontroluje. Pokiaľ bol Tovar vrátený v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, okrem dodatočných nákladov, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.9  Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pri odstúpení od Zmluvy podľa ods. 7.8 týchto VOP pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

7.10  V zmysle § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri internetovom predaji ak sa má začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto odseku VOP alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľ stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A SLUŽBY

8.1  Tovar alebo Služba má vady:

a)  ak Tovar alebo Služba nebol/a dodaný/á v množstve objednanom Kupujúcim,
b)  ak dodaný Tovar alebo Služba nemá akosť podľa Objednávky Kupujúceho,
c)  ak bol Kupujúcemu dodaný iný Tovar alebo Služba v rozpore s potvrdenou Objednávkou,
d)  ak ide o vady dokladu, ktoré Predávajúci dodáva spolu s Tovarom alebo Službou.

8.2  Predávajúci nezodpovedá za vady, o ktorých Kupujúci v čase nákupu Tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých Tovar nakupoval, musel vedieť.

8.3  Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru alebo Služby, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho, alebo ak vada alebo poškodenie vznikla najmä (i) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu), alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho, resp. užívateľa, alebo na základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu Tovaru), (ii) v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru, (iii) ak vada vznikla bežným opotrebením Tovaru, (iv) ak predložený záručný list, doklad o kúpe Tovaru alebo iný doklad preukazujúci, že Tovar bol zakúpený u Predávajúceho, nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov, alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe Tovaru, (v) pri spotrebnom Tovare so stanovenou lehotou použitia podľa osobitných právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, (vi) pri živelných katastrofách, násilnom poškodení, nepriaznivých poveternostných podmienkach alebo prevádzkou v extrémnych alebo neobvyklých podmienkach.

8.4  Zákazník sa zaväzuje skontrolovať Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. V prípade dodania Tovaru prepravcom je Zákazník povinný nechať si od prepravcu potvrdiť zjavné vady a/alebo vady spôsobené pri preprave Tovaru priamo v príslušnom dodacom liste.

8.5  Spotrebiteľovi sa odporúča, aby si skontroloval Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. V prípade dodania Tovaru prepravcom sa Spotrebiteľovi odporúča skontrolovať Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí a nechať si od prepravcu potvrdiť zjavné vady a/alebo vady spôsobené pri preprave Tovaru priamo v príslušnom dodacom liste.

9 NÁHRADA ŠKODY

9.1  Zmluvná Strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť škodu, ktorú tým spôsobila druhej Zmluvnej Strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

9.2  Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej Strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná Strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú napr. nepokoje, vojny, štrajky, nefunkčnosť strojov, prístrojov a zariadení, zákonné i nezákonné konanie a/alebo nekonanie úradov a štátnych orgánov, prírodné katastrofy, živelné udalosti, choroby, úrazy a podobné udalosti vyššej moci. V týchto prípadoch povinná Zmluvná Strana nezodpovedá za vzniknutú škodu, je však povinná oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej Strane.

9.3  Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti.

9.4  Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

10 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1  Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2  Spôsob, rozsah, účel, právny základ spracúvania osobných údajov vrátane doby spracovávania týchto osobných údajov, ako aj práva dotknutých osôb, ktorých osobné údaje Predávajúci spracováva, sú upravené v internom dokumente Predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho pod názovom „Ochrana Osobných Údajov“.

10.3  Postup upravený v tomto článku VOP sa nevzťahuje na osobné údaje právnických osôb vrátane názvu/obchodného mena právnickej osoby, právnej formy a jej kontaktných údajov.

11 ORGÁN DOZORU

11.1  Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
e-mail: ba@soi.sk
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70
Kontaktný formulár: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

12 RIEŠENIE SPOROV

12.1  Spor vzniknutý medzi Zmluvnými Stranami sa Zmluvné Strany zaväzujú riešiť v prvom rade priateľskou dohodou.

12.2  Kupujúci je oprávnený požiadať Predávajúceho o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie podľa Reklamačného poriadku Predávajúceho, alebo ak sa domnieva, že jeho práva boli porušené. Túto žiadosť je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: info@kavoholik.sk.

12.3  V prípade, ak Predávajúci zamietne žiadosť Spotrebiteľa o nápravu, alebo Spotrebiteľ nebude spokojný s vyriešením svojej žiadosti zo strany Predávajúceho, alebo ak Predávajúci na žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania na e-mailovú adresu uvedenú v ods. 12.2 týchto VOP, Spotrebiteľ je oprávnený postupovať podľa Zákona o ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie alternatívneho riešenie sporu je Spotrebiteľ oprávnený podať subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ). Spotrebiteľ je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

12.4  V prípade Zmluvy uzavretej on-line môže Spotrebiteľ využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti v jazyku, ktorý si zvolí. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý mal ku dňu uzavretia Zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania Objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo inom členskom štáte EÚ (cezhraničný spor). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,00 EUR.

12.5  Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

12.6  V prípade, že medzi Zmluvnými Stranami nedôjde k vzájomnej dohode o vyriešení sporu, je ktorákoľvek Zmluvná Strana oprávnená uplatňovať si svoj nárok na príslušnom súde v súlade s ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1  Tieto VOP platia v znení sprístupnenom na trvale viditeľnom mieste v prevádzke Predávajúceho a/alebo na webovej stránke Predávajúceho v deň uzavretia Zmluvy, resp. zaslania Objednávky.

13.2  V prípade, ak niektoré ustanovenie týchto VOP je a/alebo sa stane neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

13.3  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením aktuálneho znenia týchto VOP na trvale viditeľnom mieste v prevádzke Predávajúceho a/alebo na webovej stránke Predávajúceho. Práva a povinnosti Zmluvných Strán vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP nie sú zmenou dotknuté.

V Bratislave, dňa _________