Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany súkromia a používania cookies sa riadia zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Smernicou európskeho parlamentu a rady  2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách). Tieto zásady tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných podmienok používania spoločnosti KÁVOHOLIK, a. s. (ďalej len „VOP“).

1.     DEFINÍCIE POJMOV  

1.1. Prevádzkovateľ- vlastník a prevádzkovateľ domény a webovej stránky www.kavoholik.sk, ktorým je KÁVOHOLIK, a. s., sídlom Dúbravská cesta 3,  845 46   Bratislava- mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 44 484 020, DIČ: 2022719930, IČ DPH SK2022719930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 55443/B, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, deň zápisu: 15. 11. 2008. Prevádzkovateľ je zároveň predávajúcim v zmysle VOP.

1.2. Webová stránka resp. eshop - internetová stránka www.kavoholik.sk.

1.3. Používateľ - tzv. dotknutá osoba, návštevník eshopu.

1.5. Kupujúci – je osoba definovaná v bode 1.4 alebo 1.5. VOP.

1.4. Cookie  - je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou stránkou uložený do Vášho počítača. Pri ďalšej návšteve našej webovej stránky potom umožní použiť rovnaké predvoľby.

2.     ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI   

2.1. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje a zodpovedá za ne, je spoločnosť KÁVOHOLIK, a. s., sídlom Dúbravská cesta 3,  845 46   Bratislava- mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 44 484 020, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 55443/B,  (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktná a poštová adresa: KÁVOHOLIK, a. s., sídlom Dúbravská cesta 3,  845 46   Bratislava- mestská časť Karlova Ves.

2.2. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: kavoholik@kavoholik.sk .   

3.     ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV   

3.1. Pri využívaní služieb prevádzkovateľa sú zbierané a ukladané rôzne typy údajov, v závislosti od rozsahu a typu využívanej služby:

Osobné údaje - meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo prípadne ďalšie osobné informácie poskytnuté používateľom alebo kupujúcim. Spracúvame iba osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom alebo kupujúcim. Ak nám používateľ alebo kupujúci poskytne osobné údaje tretích osôb, je jeho povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Ostatné údaje - súbory cookies a informácie zahŕňajúce napr. typ prehliadača, zariadenie z ktorého navštívil Používateľ eshop, IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, správanie na eshope (filtrovanie, kliky, vyhľadávanie a pod.). Používateľ môže ukladanie cookies blokovať alebo vymazať prostredníctvom nastavení svojho internetového prehliadača. Informácie o vašom správaní na webovej stránke sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované.

3.2. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané na základe súhlasu kupujúceho udeleného prevádzkovateľovi prostredníctvom vyplnenia osobných údajov v časti objednávky na eshope alebo na základe oprávneného záujmu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov..

3.3.  Osobné údaje spracovávané prevádzkovateľom sú prístupné jeho zamestnancom, poradcom a dodávateľom, ktorí zabezpečujú, v súlade s jeho pokynmi, úkony súvisiace s dodaním tovaru, marketingové, technické či prevádzkové služby pre prevádzkovateľa. Za účelom doručenia tovaru sú niektoré osobné údaje  odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru). Pokiaľ používateľ nesúhlasí s poskytnutím osobných údajov tretím osobám podľa tohto odstavca, je povinný túto informáciu zaslať písomne, doporučeným listom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa.

3.4. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie účelov ich spracovania uvedenými nižšie, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo do odvolania takéhoto súhlasu. V prvom rade budeme údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.

3.5. Používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ zhromažďoval anonymné údaje o jeho správaní na eshope za účelom vylepšovania služieb eshopu. Pokiaľ používateľ nesúhlasí so zhromažďovaním anonymných údajov podľa tohto odstavca, je povinný túto informáciu zaslať písomne, doporučeným listom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa.

4.     ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

4.1. Údaje uvedené v bode 3 týchto Zásad sú zbierané a ukladané najmä za účelom plnenia kúpnej zmluvy alebo kvôli splneniu legislatívnych povinností.  V prvom rade spracovávame osobné údaje preto, aby sme riadne vybavili a doručili objednávku tovaru kupujúcemu. Veľkú časť osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme mohli uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tovarov, ktoré si u nás chce používateľ zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak osobné údaje spracovávame na to, aby sme riadne a včas doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

4.2. V prípade návštevy eshopu sú údaje využívané predovšetkým za účelom optimalizácie zobrazovania relevantných produktov, vytvárania štatistík, testovania rôznych funkčných i grafických verzií, prispôsobovanie obsahu reklamných emailov. V  prípade reklamných sietí ako sú Google a Facebook sú údaje ukladané a prepojené za účelom prispôsobenia a lepšieho cielenia reklám.

4.3.  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám.  Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak používateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme  osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri Vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

5.     PRÁVA POUŽÍVATEĽOV (DOTKNUTÝCH OSÔB)

5.1. Používateľ má právo žiadať od prevádzkovateľa o informácie o rozsahu ukladaných osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo žiadať o vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania, či prenosu údajov. Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytovať prevádzkovateľovi. Používateľ má tiež kedykoľvek právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

5.2.  Na účely zabezpečenia uvedených práv môže používateľ kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese kavoholik@kavoholik.sk , alebo zaslaním písomnej žiadosti na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.

5.3. Ak je používateľ presvedčený, že spracovaním osobných údajov došlo k porušeniu zákonných nariadení, má právo podať podnet na príslušné inštitúcie zabezpečujúce dozor nad dodržiavaním uvedených nariadení, napr. má právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

6.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

6.1.  Tieto Zásady ochrany súkromia, podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies sú platné a účinné dňom 1.9.2020 a prístupné na webovej stránke www.kavoholik.sk.

6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený znenie týchto zásad meniť a upravovať.

 

V Bratislave, dňa 1.9.2020